05/07/2023

Bảo hộ lao động là gì ?

Bảo hộ lao động là gì ?

Bảo hộ lao động và quản lý sức khỏe người lao động – Đảm bảo an toàn và chăm sóc cho người lao động

I. Bảo hộ lao động là gì?

Bảo hộ lao động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động. Nó bao gồm một loạt các biện pháp pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, bảo vệ môi trường và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe của người lao động. Bảo hộ lao động cũng là một trong những quyền của người lao động được người sử dụng lao động thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

II. Phương tiện bảo hộ cá nhân trong lao động

Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm hoặc yếu tố có hại được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và yêu cầu sử dụng trong quá trình làm việc. Đồng thời, người sử dụng lao động cần thực hiện các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật và thiết bị để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các yếu tố nguy hiểm và cải thiện điều kiện làm việc.

Để đảm bảo tính hiệu quả của phương tiện bảo hộ cá nhân, người sử dụng lao động cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

  1. Cung cấp đúng chủng loại, đúng đối tượng, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
  2. Không được phát tiền thay cho việc trang cấp phương tiện bảo hộ cá nhân, không buộc người lao động tự mua hoặc thu tiền của người lao động để mua phương tiện bảo hộ cá nhân.
  3. Hướng dẫn và giám sát người lao động sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân.
  4. Tổ chức thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ để đảm bảo vệ sinh đối với phương tiện bảo hộ cá nhân đã qua sử dụng ở những nơi dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm xạ.

III. Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và cả nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được phân loại dựa trên các đặc điểm và điều kiện lao động đặc trưng của từng loại công việc. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được Ban Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sau khi có ý kiến của Bộ Y tế và quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

IV. Quản lý sức khỏe người lao động

  1. Người sử dụng lao động cần dựa trên tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.

  2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, cũng như hồ sơ sức khỏe của những người bị bệnh nghề nghiệp. Họ cần thông báo kết quả khám sức khỏe và các phát hiện về bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

  3. Hằng năm, người sử dụng lao động cần báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.

Qua việc thực hiện bảo hộ lao động và quản lý sức khỏe người lao động, chúng ta đảm bảo được an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và tạo môi trường làm việc lành mạnh. Đây là trách nhiệm và lợi ích chung của cả người lao động và người sử dụng lao động trong xã hội hiện đại.